Mobylife Oy:n toimitusehdot

 

1. SOVELTAMISALA

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Mobylife Oy:n (Mobylife Oy) kuluttaja- ja yritysasiakkaille (asiakas) tuottamiin huolto- ja muihin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös Mobylife Oy ja jälleenmyyjän välisessä suhteessa.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Mobylife Oy myydessä tuotteita, kuten tarvikkeita ja varaosia.

 

2. PALVELUIDEN SISÄLTÖ

2.1 Palveluiden sisällöt on kuvattu Mobylife Oy:n palvelukuvauksissa.

2.2 Huoltopalvelu perustuu joko Mobylife Oy:n kanssa sopimuksen tehneen valmistajan (päämiehen) myöntämään takuuseen (takuutyö) tai huoltotyöhön, josta veloitetaan asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta (veloitustyö). Päämiesten takuuehdot löytyvät näiden omilta verkkosivuilta. Mobylife Oy:n hinnasto löytyy yrityksen verkkosivuilta www.mobylife.fi sekä jälleenmyyjältä.

2.3 Mobylife Oy:llä on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi alihankkijoita.

2.4 Takuuhuoltoon voi osallistua myös päämiehen edellyttämiä yhteistyökumppaneita, joiden suoritteista Mobylife Oy ei lähtökohtaisesti vastaa.

 

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS

3.1 Osapuolten välinen yksittäistä tapahtumaa koskeva sopimus syntyy tilauksen tai tarjouksen hyväksynnällä, tai Mobylife Oy:n jälleenmyyjän luovuttaessa asiakkaalle huoltotyön vastakuitin.

3.2 Mikäli osapuolten välillä on erikseen solmittu kirjallinen sopimus, sovelletaan kyseistä sopimusta liitteineen ensisijaisesti näihin toimitusehtoihin nähden.

 

4. HINTA

4.1 Veloitustyöt ja kustannusarviot laskutetaan voimassaolevaa hinnastoa noudattaen.

4.2 Mobylife Oy:llä on tapauskohtaisesti oikeus veloittaa hinnaston mukaisesti myös toimitusmaksuja sekä pienlaskutuslisää.

4.3 Mikäli palvelu toteutetaan takuutyönä, on palvelu asiakkaalle veloitukseton päämiehen takuuehtojen mukaisesti.

4.4 Laitteilla ja tarvikkeilla on valmistajien myöntämät materiaali- ja valmistusvirheitä koskevat takuut. Ulkoisesta tekijästä, kuten esimerkiksi mekaanisesta rasituksesta tai kosteudesta, aiheutuneet viat eivät pääsääntöisesti kuulu päämiesten takuiden piiriin.

4.5 Mikäli huoltopalveluun takuutyönä toimitetussa laitteessa ilmenee takuun piiriin kuulumaton korjattavissa oleva vika, asiakas voi vaihtoehtoisesti pyytää vian korjaamista veloitustyönä tai laitteen palauttamista korjaamattomana. Jos selkeästi takuun piiriin kuulumaton laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä tai korjauskelvottomana, asiakkaalta voidaan veloittaa kustannusarvio.

4.6 Mikäli veloitustyönä huoltoon toimitettu laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä huoltotoimenpiteittä tai ulkoisesta tekijästä johtuen korjauskelvottomana, voidaan asiakkaalta veloittaa hinnaston mukainen pientyö. Pientyö voidaan veloittaa myös kun Mobylife Oy:n huollon piiriin kuulumaton laite tai epäselvä huoltotyö palautetaan.

 

5. MAKSUEHDOT

5.1 Asiakkaan on lähtökohtaisesti maksettava palvelun hinta laitetta vastaanottaessaan tai kun maksuvaatimus esitetään.

5.2 Lasku on maksettava sen osoittamassa ajassa. Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.

5.3 Mikäli maksua ei ole suoritettu edellytetyssä ajassa, voidaan asiakkaan laitetta olla luovuttamatta asiakkaalle, kunnes saatava korkoineen ja kuluineen on kokonaisuudessaan maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.

5.4 Maksuviivästystapauksissa on oikeus periä myös huomautusmaksu ja perintäkulut.

5.5 Laskua koskevat reklamaatiot tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa laskun päiväyksestä. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

 

6. TUOTTEEN TOIMITTAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS

6.1 Mobylife Oy järjestää laitteelle lähtökohtaisesti toimituksen paikkaan, josta se on Mobylife Oy:lle lähetetty. Asiakas, joka jättää laitteen jälleenmyyjälle, ei ole vastuussa takuuhuollon kuljetuskustannuksista. Veloitustöistä voidaan veloittaa kuljetuskustannukset tai toimitusmaksu. Jälleenmyyjän ja Mobylife Oy:n välillä kuljetuskustannukset ja -vastuut jakautuvat vallitsevan käytännön mukaisesti. Osapuolilla on velvollisuus selvittää nämä käytännöt itselleen.

6.2 Mobylife Oy:llä on aina oikeus palauttaa laite korjaamattomana jälleenmyyjälle asiasta erikseen informoimatta.

6.3 Asiakkaan on tarkastettava laitteen toimivuus sen vastaanottamisen jälkeen ja esitettävä mahdollinen reklamaatio kohtuullisen ajan kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

 

7. TAKUU

7.1 Mobylife Oy myöntää huoltopalvelulle ja siinä käytetyille varaosille yhden (1) kuukauden mittaisen työtakuun. Jos laite tulee työtakuuaikana uudelleen huoltoon eri vian johdosta, on kyseessä uusi huoltotapahtuma. Tämä takuu ei rajoita kuluttajansuojalain tai näiden ehtojen mukaista virhevastuuta.

 

8. TIEDOT

8.1. Mobylife Oy ei ole vastuussa laitteen sisältämistä tiedoista, niiden katoamisesta tai tuhoamisesta. Tiedot pääsääntöisesti häviävät laitetta tai sen osia vaihdettaessa tai päivitettäessä.

8.2 Asiakas antaa Mobylife Oy:lle oikeuden kopioida ja säilyttää laitteen sisältämiä tietoja omissa järjestelmissään palvelun toteuttamisen ja Mobylife Oy:n vastuun kannalta tarpeellisen pituisen ajan, kuitenkin enintään 90 vuorokautta. 

 

9. VIRHEVASTUU

9.1 Mikäli toimituksessa on virhe, tulee Mobylife Oy:n korjata virhe tai uusia toimitus. Asiakkaan tulee antaa Mobylife Oy:lle kohtuullinen lisäaika virheen korjaamiseksi. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

9.2 Mikäli virheen korjaamisesta tai uudesta toimituksesta aiheutuisi virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa, ei Mobylife Oy ole velvollinen korjaamaan virhettä. Kuluttaja-asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

9.3 Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen tai jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, voi asiakas vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

9.4 Jos on painavia syitä olettaa, että palvelussa tulee olemaan olennainen virhe, saa asiakas purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelu on vielä suorittamatta.

9.5 Mobylife Oy ei vastaa virheestä, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

9.6 Mobylife Oy ei vastaa myöskään virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesta käyttämisestä eikä asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista.

 

10. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

10.1 Huoltopalvelu tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää. Mikäli palvelun toteuttamiseen osallistuu päämiehen yhteistyökumppaneita, voi kohtuullinen aika olla pidempi.

10.2 Asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus, mikäli toimitus tai virheen korjaus viivästyy olennaisesti ilmoitetusta toimitusajasta, tai mikäli laitetta ei toimiteta tai korjata asiakkaan asettamassa kohtuullisessa lisäajassa. Mikäli huomattava osa palveluksesta on suoritettu, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus vain siltä osin kuin palvelu on suorittamatta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa palvelun tarkoitus jää viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

10.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, mikäli hän ei ilmoita asiasta Mobylife Oy:lle kohtuullisessa ajassa luovutuksesta. Sama koskee mahdollista vahingonkorvausvaatimusta.

10.4 Mikäli oikea-aikainen toimitus estyy kohdassa 12 tarkoitetusta ylivoimaisesta syystä, katsotaan se toimitetuksi ajoissa, kun toimitus tapahtuu kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta.

 

11. ASIAKKAAN OIKEUS VAHINGONKORVAUKSEEN

11.1 Mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, jota ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, tai kyseessä on viivästys, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain 5 tai 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritysasiakkaan ja jälleenmyyjän osalta Mobylife Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu sopimuksen taloudelliseen arvoon.

11.2 Kuluttaja-asiakkaan osalta myyjä on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain, mikäli virhe tai viivästys johtuu myyjän huolimattomuudesta. Yritysasiakkaan ja jälleenmyyjän osalta Mobylife Oy ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä.

11.3 Mikäli asiakkaalle on annettu maksutta korvaava laite palvelun keston ajaksi, ei asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen palvelun virhe- ja viivästystilanteissa palvelun kohteena olevan laitteen käytön estymisen vuoksi.

11.4 Mobylife Oy ei lähtökohtaisesti ole vastuussa jälleenmyyjälle laitteen vaurioista tai katoamisesta kuljetuksen aikana.

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Mobylife Oy vapautuu vastuusta, mikäli virhe tai viivästys on seurausta sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, poikkeuksellista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, ennalta arvaamattomasta teknisestä syystä, tulipalosta, työselkkauksesta, yhteistyökumppanista johtuvasta syystä tai muusta Mobylife Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

12.2 Mobylife Oy:n tulee ilmoittaa esteestä ja sen vaikutuksesta toimitukseen välittömästi esteestä tiedon saatuaan.

 

13. LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1 Osapuolet eivät saa antaa palvelua koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

13.2 Osapuolet eivät myöskään saa käyttää sopimusta tai toisen osapuolen nimeä markkinoinnissa ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

 

14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

14.1 Mobylife Oy:llä on oikeus siirtää sopimus liiketoimintansa tai sen osan siirron yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Mobylife Oy:n etukäteistä suostumusta.

 

15. RIIDANRATKAISU

15.1 Nämä yleiset palvelun toimitusehdot korvaavat 1.4.2010 alkaen Mobylife Oy:n aiemmat vastaavat ehdot.

15.2 Jos kuluttaja-asiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyden ratkaisemiseen, kuluttaja-asiakas voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuluttajaoikeusneuvojaan, joka voi selvitellä ja sovitella asiaa kuluttajan puolesta. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa riita myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

15.3 Ainoastaan suomenkieliset toimitusehdot ovat laillisesti pätevät. Mikäli toimitusehtojen käännökset eri kielille ovat eriäviä tai ristiriidassa, noudatetaan suomenkielisiä toimitusehtoja.

Valtuutettu merkkihuolto

apple autorised logosamsung reparationHuawei reparation

microsoftonepluszteXiaomiLenovo logo mobylife

 

 

ISO 9001 ISO 14001 BW